Sexagesima Joh.7:40-52

Söndagens ämne: 
Det levande ordet

”Vad skall jag då göra med denne Jesus som kallas Messias?” Matt.27: 22
Pilatus fråga blir hela mänsklighetens aldrig upphörande fråga. Vad skall vi göra med Jesus? Aldrig har någon talat som Han! Så sa de av fariséerna utsända.
Om kraften i Guds ord talar alla dagens tre texter.
Jesus är viva vox, det levande ordet som också är dagens ämne. Den som hört Honom tala till sitt inre vill sedan höra mer. Om vem Jesus är, hör vi idag om.

1. Frågan ställs ständigt.

Vem är Han egentligen? Så frågade de som mötte honom. Lärjungarna borde ju kunna svara. Folk såg att Han var den helt annorlunde. Sjuka blev friska, uppgivna fick nytt livsmod, denna världens vise fick möta sin överman och även naturkrafterna lydde honom. Lärjungarna hade sett hur hungriga blev mättade. Att havets böljor lade sig för hans ord. Vem är denne Jesus? Är Han profeten?
I 5 Mos 18: 15 står det ju: ”Herren din Gud skall låta en profet träda fram”
Folk undrade: Var det Elia, Jeremia eller någon annan profet som återvänt?
Var Jesus Messias, den utlovade Frälsaren. Lärjungarna behövde tre år för att komma fram till svaret. Först då sa de: ”Du är Messias, den levande Gudens Son!”
Var och en måste själv nå klarhet i frågan. Människor i alla tider har undrat.
Det har skrivits mängder av böcker om denne Jesus. Man har menat att Han var en befrielsekämpe, den bäste av alla människor, idealet, förebilden för hur en människa bör vara, ett föredöme värt att efterfölja.
Kyrkor har splittrats på denna fråga: Vem är Jesus? Frågan har fortsatt att ställas och oroa. Ingen kan vara oberörd. Varför är det så? Jo för antingen är Jesus Gud, som alla borde tro på, eller så är han en galning. Ännu en i den långa raden av människor med storhetsvansinne. Frågan blir brännande. Man kan välja att komma Jesus närmare eller dra sig undan. Låta annat mer kortsiktigt ta ens tid, fråga, söka men utan att egentligen av hjärtat vilja finna svar. Eller finna Svaret som gränsar till glädjen. Så hör vad Herren Jesus säger till de ljumma kristna i Laodicea: ”Var ivrig och omvänd Dig! Se, jag står för dörren och klappar..!

2. Frågan om Jesus kommer ständigt tillbaka.

Så var det för Pilatus och för de skriftlärde på den tiden. Man dömde Jesus till döden på falska vittnen. Man satte ut vakt vid graven och förseglade stenen men det hjälpte inte. Han kom tillbaka. Och människor kom tillbaka. Idag hör vi om Nikodemus. Han som tidigare sökt Jesus om natten.
Han blev inte fri från frågan om Jesus. Inte förrän han på långfredagen gjorde sin definitiva bekännelse. I handling, genom att skaffa aloe och myrra för den tillfälliga svepningen av Jesu kropp.
De utsända poliserna, tempelvakterna vi idag hör om, vände tillbaka till de skriftlärde. De hade inte gripit Jesus. De hade kommit Honom så nära att de aldrig kom ifrån frågan. Vem var Han?
Ibland är det helt rätt att vara kritisk till präster. Är de som de skriftlärde idag? De som vill gripa Jesus istället för att bli gripna av Honom. Som vill göra om Honom till något mer rumsrent och passande i vår tid. Någon som bara säger det som människor vill höra. Som varken talar om frälsning eller dom. En Jesus som inte sticker ut. De utsända tempelpoliserna visste. Jesus var den unike.
Frågan om Jesus skulle nu följa dem i livet. Så är det än idag.
Har man mött Honom blir världen sen aldrig mer densamma. För ens liv kopplas ihop med Jesus. Livets mening är i relationen med Honom. Livet har ett mål.
En evighet väntar. Själen har fått mat att äta. Det levande Ordet som konkret är Bibelns Ord och samtidigt Jesus själv. Genom Honom är vi till. Han som är vårt ursprung och vårt mål. I Honom finns vår räddning. Som Jesus uppstått från de döda kommer också vi uppstå. Allt har Jesus gjort klart men allt kan förloras om det inte tas vara på. Det är detta faktum som gör våra liv så viktiga.
Därför kommer frågan om Jesus ständigt tillbaka. Jesus gör skillnad på död och liv för varje människa. Jesus har på korset gjort allt klart för din och min frälsning.
Så säg bara som den ångerfulle rövaren på korset bredvid Jesus: Jesus tänk på mig. Den lilla bönen räckte för den ångerfulle rövaren och den räcker för den som idag ångrar sin synd och vill få förlåtelse och evigt liv.

3. Frågan om Jesus måste ständigt besvaras på nytt.

Tron är ingen åsikt i största allmänhet. Kristen tro stavas relation. Har Du väl ställt frågan om Jesus får du, som en allvarlig sökare, söka tills Du finner svaret. Ingen annan kan göra det i ditt ställe. Inte dina barn, inte dina föräldrar eller kompisarna, inte någon annan. För tron är personlig. Jesus frågar Dig och mig: Vem är jag för Dig? Man kan lära av andras erfarenheter men svaret på Vem Jesus är måste Du själv söka och finna. Först en första gång, när Jesus blev din Herre, men sedan om och om igen. För frågan om Jesus tar inte slut. Den följer oss hela livet. Vi får upptäcka Honom och återupptäcka Honom och uppfyllas av en stor glädje över att vara hans vän. Åter och åter igen.
Det är med tron som med otron. De blir bägge ifrågasatta. Den som tror på Jesus kommer till och från i tvivel. Tron måste erövras på nytt för otron kommer alltid att ifrågasätta tron. Bibeln ger säkra svar på livets viktigaste fråga. När nu Jesus har kommit som vår Frälsare är livets värsta misstag att stanna kvar i otro.
Vi lever alla i ett samhälle där många inte räknar med Gud som en verklighet.
Som kristna får vi lära oss att ge skäl för vår tro. Aposteln Petrus skriver till oss i 1 Petr. 3: 15 ”Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger”.
Många som inte tror har aldrig ifrågasatt sin otro.
Här kan den som tror på Jesus hjälpa den som ännu inte tror.
Guds Ord är som vi idag hör ett levande ord.
Det är Gud själv, som skapar som frälser och som levandegör.
Guds Ord är Ande och liv.
Vi är inte med Jesus i Galiléen så som de första lärjungarna.
Idag är Jesus med oss på ett andligt sätt. Han kommer till oss i sitt heliga Ord och i sina sakrament, i Kyrkans och trons gemenskap. Här verkar den helige Ande. Det är Anden som tänder och uppehåller tron genom nådens medel.
Det är Guds Ord och det är sakramenten. Aposteln säger idag: ”Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi Ord” Rom.10: 17.
Svaret på frågan Vem Jesus är finns i trosbekännelsen. Den bygger på Bibeln. Jesus är Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på Honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull, har stigit ner från himmelen, och tagit mandom, genom den helige Ande av jungfru Maria och blivit människa. Så långt trosbekännelsen som i allt säger vad Bibeln säger.
Förfastan som vi nu är inne i är en förberedelsetid för fastan. Den börjar med askonsdagen efter fettisdagen.
Tänk igenom på vilket sätt du kan efterfölja Jesus på lidandets väg.
Människan består av kropp själ och ande. Förfastans fråga kan då vara: Hur kan vi under fastan hjälpa vår ande att komma Jesus närmare? Här till sist några råd:
Vår Ande behöver andlig mat och dryck. Det är Guds ord och sakrament.
Bibeln är det levande Ordet. Låt fastan bli till Bibel och bönetid.
Själen kan få vila i fastan från allt skärmtittande den annars roas av.
Fastan gäller även kroppen. Låt drycker, godis och annat onyttigt vara kvar i affären. Ge tid till att i fastan följa Jesus på lidandets väg.
Till sist kommer allt bara att handla om Jesus. Den han är och det han gjort på korset har evighetsvärde för dig och mig. Så låt fastan detta år bli en tid då Du följer Jesus och kommer Honom närmare. Ära vare….

374: 1-3 Sänd ditt ljus..s. 1 18:1 722 : 1-3 65 688