Den helige Mikaels dag Luk. 10: 17 – 20

Söndagens ämne: 
Änglarna

Idag firar vi den helige Mikaels Dag. Mikael är en av ärkeänglarna som nämns i Bibeln och i apokryferna. De andra är Rafael och Gabriel.
GT texten från Daniels bok handlar om hur Daniel i lejongropen räddades av en Herrens ängel. Läs gärna texten hemma ur Daniels bok kap 6.
Episteltexten som vi lyssnat till, är från Uppenbarelseboken 12. Där berättas hur ärkeängeln Mikael har besegrat djävulen och hans fallna änglar. De har inte längre någon plats i Himmelen. Inte heller här på jorden kan de vara säkra på segern. Jesus som kallas Guds Lamm har offrat sitt liv. Därmed är djävulen besegrad. Episteltexten är en uppfyllelse av profetian i Jes. 14: 12.
Där hör vi om Lucifer, den fallne ängeln som kallas den lysande morgonstjärnan. Han som en gång gjort uppror mot Gud. Som sen drog med sig andra änglar i fallet och som förklädd till en orm trätt in i Skapelsen för att lura människan bort från sin Skapare.
Men Gud har inte gett upp i kampen om människan. Genom Jesu död på korset, har det som såg ut som nederlaget blivit vår seger.
I den himmelska världen finns nu de goda änglarna.
Men här på jorden pågår en kamp. Mellan Gud och djävulen.
Vår himmelske Fader vill att vi är med på festen i Himmelen. Själafienden vill hindra oss. Ängeln som segrade i den himmelska kampen heter Mikael.
Namnet Mi ka El är egentligen en fråga. Namnet betyder Vem är som Gud? Svaret är Ingen. Ingen i Himmelen och ingen på jorden. Gud är en och suverän.
Samtidigt har Han uppenbarat sig i Guds Ord för oss människor som Fadern, Sonen och den helige Ande.
I Evangeliet möter vi 72 glada lärjungar som återvänder till Jesus med orden: Till och med demonerna lyder oss. Det får Jesus att varnande säga mot övermodet: ”Jag har sett satan slungas ner från himmelen som en blixt”.
Händelsen som Jesus talar om är samma som Episteltexten och Jesajaprofetian.
Om änglar får predikan idag handla om.

1. Änglarna finns verkligen.

En kvinna berättade en gång om en upplevelse hon haft vid 6 års ålder.
Hon vaknade då hon sov i sina föräldrars rum. Hon hade sovit oroligt.
Plötsligt såg hon att det stod två änglar vid sängen. Snabbt gömde hon sig under täcket, men nyfikenheten var för stor, så hon tittade fram igen. Änglarna var kvar. Nu talade de också. De sa: ”Var inte orolig. Gud är med dig.”
Rummet var helt upplyst. Det strålade av ljus om änglarna.
Hälsningen var till stor hjälp för henne senare i livet.
Det här är ett vittnesbörd från en människa i vår tid som fått se en ängel. Att få se änglar hör verkligen inte till vanligheten. Normalt är änglar osynliga.
De saknar jordiska kroppar men är personligheter som vi är.
De är, säger Skriften, skapade av Gud som vi. Med både förnuft och känslor. Till skillnad från oss kan de fritt röra sig mellan den himmelska och den jordiska världen, mellan tiden och evigheten.
Bibeln talar mycket om änglar. De är viktiga. För tidigare generationers kristna fanns en större medvetenhet om änglarna. Idag behöver vi på nytt upptäcka dem och börja räkna med dem på riktigt. Ändå finns de ju med i varje Högmässa varje söndag: ”Ära åt Gud i Höjden” är änglasången som ljöd när Jesus föddes i Betlehem. I nattvardsliturgin finns också änglarna med. Vi sjunger:
”med hela den himmelska härskaran, prisar vi Ditt namn” och ”med änglarna och helgonen prisar också vi ditt namn.” Lite senare sjunger församlingen i kör med änglarna: Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot, som betyder Härskarornas Gud, Himlarna och jorden är fulla av din härlighet”
Så varje söndag året igenom finns änglarna med i församlingens liv. I de flesta kyrkor finns också rikligt med bilder på änglar.
Kyrkofadern Augustinus sa om änglarna: ”Frågar du vad deras väsen är, är det ande. Frågar Du vad deras tjänst är, är det budbärare.”

2. Änglar har i alla tider visat sig för människor.

På 1800 talet var en skara missionärer i en stad i Kina. Många i staden hade blivit glada och frimodiga kristna. Men det var inbördeskrig i landet. En fientlig styrka närmade sig staden. Alla insåg att de var förlorade och snart skulle dö.
Så ser de hur den stora hären stannar upp och sen lämnar dem utan att ens försöka inta staden. Vad som hade skett fick människorna reda på senare. Soldaterna i den främmande hären hade sett att den lilla staden var väl försvarad. En stor här av ljusa gestalter omgav staden. Att försöka inta den var uteslutet.
Soldaterna hade sett vad ingen i staden såg. En stor änglaarmé som Herren hade sänt till skydd för sina nyvunna lärjungar.
Jesus talar om att också vi har skyddsänglar.
Många kan vittna om just detta. Att livet inte främst är fråga om tur eller otur.
Kanske har Du sett de gamla tavlorna med barnen som går över den trasiga spången över ett stort vattenfall och ängeln som osynlig finns vid deras sida.
En trygg bild för barn. Javisst. Men också för vuxna. Räknar Jesus med änglar får även vi göra det. Glöm inte bort att änglarna finns.
I evangelierna hör vi om änglar, särskilt i samband med Jesus.
Ängeln Gabriel fanns med vid bebådelsen. Sen kom han med en hel änglahär vid Jesu födelse. Änglakören sjöng sitt Gloria, Ära vare Gud i höjden.
När Jesus frestats i öknen av Satan, den i synd fallne ängeln, kommer de goda änglarna fram och betjänar honom. I Getsemane då Jesus våndas inför uppdraget att bära hela världens samlade synd i sin kropp kommer änglar till hans tröst.
De finns vid den tomma graven och förkunnar Uppståndelsen.
Fyrtio dagar senare, på himmelsfärdsberget är det änglar som förklarar vad Jesu himmelsfärd betyder. Änglar har i alla tider visat sig för människor.

3. Änglarna har viktiga uppgifter.

Den viktigaste änglauppgiften är att leda den himmelska lovsången inför Guds tron. Byggmaterialet till Guds tron är varken rostfritt stål eller corténplåt som vårt fina kors är byggt av, utan lovsång. Världens starkaste byggnadsmaterial!
Den andra uppgiften som änglarna har är att som Katekesen säger st. 93 att ”uträtta Guds befallningar”.
Till uppgiften hör att skydda oss människor, att vara våra skyddsänglar och sändebud som ordet angelos, ängel betyder. Änglarna arbetar troget för det himmelska postverket. De är Guds sändebud till oss människor.
Många av er här i kyrkan har nog hört Margaretas berättelse om de två änglarna med sina två korgar. De möts i Himmelen efter besök hos människorna på jorden. Den ena har en full korg och den andra har bara lite i sin korg. Den som bara har lite i korgen frågar hur det kan komma sig att den andre alltid har så mycket i sin korg. Den som har full korg berättar då att han bär upp alla människornas önskemål till Gud och de är många. Så frågar han vad då den andre har, som alltid får så lite i sin korg. Svaret är: Jag samlar upp alla människors Tack till Gud efter bönesvar.
Berättelsen kan lära oss att det är viktigt att tacka och inte bara be om hjälp.
Så, glöm inte bort att änglarna finns!
Till sist ett ord ur Uppenbarelseboken kap 7
Johannes såg en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och tungomål, inför tronen, vilka tillsammans med änglarna sjöng Guds och Lammets lov och tjänade Honom dag och natt i hans tempel. Ära vare….

16 : 1-2, Kom och se.. s. 8, 697: 9 167: 1-5 alt. 76: 1-2 333: 1-4