Varför Hovsjö kyrkas vänner

I takt med att Svenska kyrkans församlingar av ekonomiska skäl har en tendens att bli större har frågan om den lokala demokratin blivit allt viktigare. Ju större församling, ju större blir avståndet mellan de beslutande och de människor som berörs av besluten. Detta är en frågeställning som uppmärksammas i hela Svenska kyrkan, och som berör såväl stad som landsbygd. Runt om i Svenska kyrkan funderar man i dag på hur man skall kunna finna former för hur man lokalt, i den lokala gudstjänstgemenskapen, skall kunna få ett medinflytande, samtidigt som ansvarig distriktspräst, kyrkoherde och kyrkoråd har sin givna plats i kyrkans organisation.

Skälet till detta är att de som är aktiva inom ett distrikt eller en gudstjänstgemenskap har en erfarenhet och en känsla för omständigheter som berör det distriktet och den gudstjänstgemenskapen som man bara kan få om man själv är aktiv inom det. Det är viktigt att man hittar goda formerar för hur denna erfarenhet och känsla kan förmedlas gentemot de som utifrån olika uppdrag är satta att fatta beslut i församlingen. Det är också viktigt att den ansvarige distriktsprästen, kyrkoherden och kyrkorådet har ett forum att vända sig till när det gäller att få synpunkter på hur den lokala gudstjänstgemenskapen skall fungera.
Detta forum kan också avge spontana yttranden vid situationer som kräver detta, en sådan situation hade kunnat vara frågan om var Hovsjökyrkans gudstjänster skulle förläggas efter branden.

När det gäller formerna för detta så finns det erfarenheter från andra församlingar. Varje församling är unik, men man kan ändå lära sig av vad som fungerat bra på annat håll. Intressanta exempel är Burås i Göteborgs Johanneberg och Strömsbro i Gävle Helga trefaldighet.

I såväl Burås som Strömsbro har man arbetat med att finna organiserade former för hur de som är aktiva inom den lokala gudstjänstgemenskapen skall kunna finna uttryck för sitt engagemang. I båda fallen låter man de som är aktiva i den lokala gudstjänstgemenskapen välja en grupp som har till uppgift att företräda den lokala gudstjänstgemenskapen.
Det blir då lättare för kyrkoråd, kyrkoherde och distriktspräst att veta vem man skall vända sig till när man vill ha synpunkter på sådant som berör den lokala gudstjänstgemenskapen. I Strömsbro i Gävle låter man även denna grupp (som här kallas distriktsråd) på delegation av kyrkorådet besluta om vissa kollekter.